Kvalitetspolicy

Hos TB Special bidrar alla till att skapa nöjda kunder bland annat genom att vara lyhörda för våra kunders önskemål. Vi ska som ett av landets främsta transportföretag, erbjuda tjänster som skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och en god ekonomi. Våra kvalitetsambitioner är högt ställda och vi har en målsättning att alltid utveckla vår förmåga.

Vår verksamhet skall kännetecknas av att vi ständigt arbetar med förbättringar. Vi strävar efter att erbjuda arbetsförhållanden som stimulerar medarbetare att vara effektiva, delaktiga, ta ansvar och fortsätta utveckla sin egen förmåga. Det arbete vi utför ska ge nöjda kunder som efterfrågar våra tjänster om och om igen. När signaler om att våra ambitioner inte uppnås, t ex från personalen eller kunder, ska detta tas upp så snart som möjligt inom ledningen för att hitta en väg framåt.

Externt är det vår målsättning att detta ska ske genom att våra kunder bemöts vänligt och professionellt. Reklamationer behandlas snabbt och professionellt. Vi erbjuder tjänster där vi lovar det vi kan hålla och sen håller det vi lovar. Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.

Vad vill vi uppnå?

- Vi strävar efter kontinuerlig kvalitetsutveckling i vårt arbete och har som vision att uppnå noll avvikelser i transporttjänsterna vi erbjuder våra kunder.

- Kvaliteten på våra tjänster ska skapa ett mervärde som bidrar till att kunderna med fördel väljer TB Special som sin transportleverantör.

- Vi vill säkerställa att alla medarbetare känner till vårt kvalitetssystem och sin roll i systemet. Var och en ska förstå sin del i att uppfylla kvalitetsarbetet.

- Samtliga leverantörer, underentreprenörer och andra samarbetspartners ska leva upp till TB Specials krav på leveranser med hög kvalitet.

Hur ska vi uppnå det?

-Vi ställer upp mål, möter kunder i t ex driftmöten för att få feedback, genomför revisioner av vårt kvalitetssystem.

- Vi har täta, regelbundna möten inom trafikledning för att snabbt fånga upp avvikelser.

- Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att snabbt och effektivt lösa svåra transportbehov. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och eventuella kontraktskrav.

- Samtliga i ledande ställning ska tydligt visa sitt engagemang för kvalitet genom att tydligt kommunicera vad man vill uppnå, utveckla medarbetarnas kompetens, ge dem rätt verktyg och förutsättningar att uppnå sina mål samt delegera befogenheter, resurser och ansvar så långt som möjligt. Aktivt stödja personal som vill fortsätta utvecklas inom TB Special.

© 2024, TB Special AB, Alla rättigheter reserverade