Miljöpolicy

TB Special verkar i transportbranschen som står inför stora utmaningar avseende arbetet att leverera en mer hållbar transporttjänst. Vi har beslutat att arbeta enligt nedan för att försöka bidra till en bättre miljö och ett förbättrat globalt klimat.

Vi är alla ansvariga för att minska miljöpåverkan i vårt dagliga arbete och vi ska, genom att erbjuda tjänster som skapar förutsättningar för en miljömässigt hållbar och lönsam ut-veckling genom kundanpassade tjänster inom transportsektorn, skapa mervärde för våra kunder, ägare och andra i vår omvärld.

Vad vill vi uppnå?

- Vi ska arbeta med att utveckla vår transportplanering för att alltid göra effektiva transporter. Effektiv logistik gör stor skillnad för att minska klimatpåverkan.

- Vi ska samarbeta med våra kunder för att uppnå bättre planering inför transporter och därigenom effektivisera transporterna bättre.

- Vi ska samarbeta med våra leverantörer av fordon för att kunna arbeta med så miljöeffektiva transportfordon som möjligt.

- Vi ska prioritera underleverantörer till TB Special som har ett aktivt miljöarbete genomutvärdering i vår leverantörsutvärdering.

- Våra chaufförer ska vara medvetna om miljörisker som kan uppstå t ex vid ett oljeläckage och hur man förebygger att omgivande miljö inte kommer till skada, t ex med olika skyddsutrustning som oljeabsorberande material, typ Absol eller oljesaneringskit.

- En hög kvalitet på miljöarbetet ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras med hjälp av ett systematiskt miljöarbete utifrån vår certifiering enligt ISO 14001.

Hur ska vi uppnå det?

- Vi ska arbeta för att engagera både personal och kunder till ett ökat engagemang och ansvar i miljöarbetet främst genom effektiv resursanvändning.

- God kunskap om miljökrav ska finnas inom organisationen och även av leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners.

- Vi åtar oss att som ett minimum följa gällande miljölagstiftningar. För bevakning och uppdatering av dessa lagar tar vi hjälp av en extern konsult.

- Miljöledningssystemet ska vara förankrat i organisationen med tydligt kommunicerade rutiner.

- Regelbundet genom YKB utbildningen uppdatera våra kunskaper om ECO-driving för att jobba med att minska bränsleförbrukningen.

- Genom att regelbundet följa upp våra aktioner för att minska miljöpåverkan uppnår vi en ständig förbättring / minskning av vårt klimatavtryck.

© 2024, TB Special AB, Alla rättigheter reserverade