TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TB Special vill vara ledande inom vårt område i transportbranschen. Vi vill prestera tjänster till våra kunder med hög säkerhet, reducerad risk och ändå hålla god lönsamhet. Till det vill vi även utöva ett uppträdande som aktivt motverkar skador och olycksfall. När/om något inträffar ska vi undersöka, bedöma och åtgärda brister och risker för att undvika att det händer igen. Alla händelser som givit upphov till, eller kunnat ge upphov till skada på maskin eller person, ska så snart kännedom erhållits, registreras i vårt ärendehanteringssystem TRIA.

Vad vill vi uppnå?

- Inom TB Special har vi som målsättning att alla som utför uppdrag åt oss respekterar tillämpliga krav samt agerar på ett sätt som främjar trafiksäkerheten både för sig själv, TB Special och sina medtrafikanter.

- Fordon som framförs i TB’s regi ska vara säkra, uppfylla alla tillämpliga lagkrav och chauffören ska ha vederbörlig kunskap för att kunna framföra sitt fordon säkert.

- Minska bränsleförbrukningen och därigenom höja trafiksäkerheten genom reducering av dragfordonens hastighet från 90 till (ca) 83 km/h.

Hur vill vi uppnå det?

- Alltid använda utrustning som höjer säkerheten, t ex bilbälte, handsfree vid telefonsamtal, använda våra klassade kläder när arbete sker utanför fordonet i områden där många andra fordon rör sig.

- Anmäla olyckor och tillbud som sker under tjänsteutövning i vårt ärendehanteringssystem TRIA (chaufförer kan meddela transportledning som registrerar detta). Detta för att vi ska samla kunskap om risksituationer och beteenden.

- Vi ser till att våra chaufförer efterlever kraven på kör & vilotider för att få nödvändiga raster och återhämtning som är mycket viktigt för ökad trafiksäkerhet.

- Kontinuerligt genomföra körkorts-, och andra behörighetskontroller nödvändiga för vår yrkesutövning. Vi ska även regelbundet kontrollera kör-, och vilotidernas efterlevnad och att färdskrivarrutinerna efterlevs och fungerar.

- Utrusta våra fordon med tekniska säkerhetslösningar som alkolås, backkamera samt se till att fordon och påhängsutrustning är besiktade och godkända för yrkesutövning.

- Vid den dagliga planeringen ta hänsyn till trafiksituation, väglag, väder och andra erfarenheter som hjälper till att begränsa stress och oförutsägbarhet.

- Erbjuda vår personal utbildning i ökad trafiksäkerhet såsom lastsäkring, ECO-driving, lagar & regler. Detta erbjuds delvis genom den normala återkommande YKB–utbildningen som vi tillhandahåller för samtliga anställda, men även riktade insatser vid andra tillfällen.

- Alla ovan nämnda åtgärder visar att vi åtar oss att arbeta med ständiga förbättringar av vårt trafiksäkerhetsarbete.

© 2024, TB Special AB, Alla rättigheter reserverade